Lecha Dodi – Author Unknown – Judd Grossman vocal/guitar

Lechah dodi, likrat kalah
penei shabat nekabelah
(x2)

Shamor vezachor bedibur echad
hishmi’anu el hameyuchad
hashem echad ush’mo echad
leshem uletif’eret velitehilah

Lechah dodi…

Likrat shabat lechu venelchah
ki hi mekor hab’rachah
merosh mikedem nesuchah
sof ma’aseh bamach’shavah techilah

Lechah dodi…

Hitoreri, hitoreri,
ki ba orech, kumi uri,
uri, uri, shir daberi,
kevod hashem alaich nig’lah.

Lecha dodi…

Boi beshalom ateret ba’alah,
gam besimchah uvetzahalah
toch emunei am segulah,
boi kalah, boi, kalah;
toch emunei am segulah,
boi kalah, shabat malkah.

Lecha dodi…